FAQ2018-11-14T12:40:07+02:00

Veelgestelde vragen

Power Purchase Agreement (PPA)2018-11-14T11:07:26+02:00

Een power purchase agreement (PPA), of elektriciteits leverings overeenkomst, is een contract tussen twee partijen, een die elektriciteit genereert (de verkoper) en een die op zoek is naar elektriciteit (de koper). De PPA definieert alle commerciële voorwaarden voor de verkoop van elektriciteit tussen de twee partijen, inclusief wanneer het project zal beginnen met commerciële exploitatie, planning voor levering van elektriciteit, boetes voor onderlevering, betalingsvoorwaarden en beëindiging. Een PPA is de belangrijkste overeenkomst die de inkomsten- en kredietkwaliteit van een productieproject bepaalt en is dus een belangrijk instrument voor projectfinanciering. Er zijn tegenwoordig veel vormen van PPA in gebruik en deze variëren naargelang de behoeften van tegenpartijen bij de koper, verkoper en financiering.

PPA’s vergroten realisatiekans duurzame projecten
Sleutel voor doelmatige investeringen bij zakelijke energiegebruiker. PPA’s bieden een mogelijkheid voor zakelijk elektriciteit eindgebruikers om additionele, hernieuwbare elektriciteit in te kopen tegen aantrekkelijke en duidelijke voorwaarden voor een lange termijn. Het is een relatief onbekend terrein en het aangaan van een PPA vergt een forse investering in de kennis van de processen om een dergelijk contract te realiseren.  VEMW ziet een sleutelrol voor zakelijke energiegebruikers in doelmatige investeringen in een duurzame energieopwekking.

Leveringscontract
Sommige grote energiegebruikers laten de traditionele inkoop van elektriciteit los en kiezen voor het direct inkopen van elektriciteit bij een specifiek wind- of zonne-energiepark. Dat gebeurt door het afsluiten van een PPA, een leveringscontract met een elektriciteitsproducent zonder tussenkomst van een energieleverancier.

Eindgebruikers
Voor eindgebruikers, maar dat ze wel een directe toegang tot duurzame energie langdurig kunnen zekerstellen tegen concurrerende prijzen en voorwaarden. Zo moet er een goede matching zijn van risicoprofielen en enige prijsbescherming zowel tegen hoge als lage elektriciteitsprijzen. Door in een consortium van eindverbruikers te stappen wordt een volume gecreëerd dat eerder interessant kan zijn voor initiatiefnemers en de investeerders in een windpark op zon-PV project. Anderzijds vraagt dat ook de nodige afstemming en coördinatie tussen partijen en hun belangen. Het helpt daarbij als op zijn minst de strategie, doelen en cultuur van de deelnemers op één lijn liggen.

Spelregels
De realisatie van dit soort energieprojecten blijkt om specifieke kennis van de spelregels te vragen van de energiemarkt én van financieringsvoorwaarden en –vereisten,  over de processen die bij het realiseren van een PPA horen en de stappen die dan doorlopen moeten worden. Bij een PPA wordt een overeenkomst gesloten voor volledige en exclusieve (ver)koop van hernieuwbare energie én de garanties van oorsprong (GvO certificaten). De doorlooptijd van de overeenkomst is typisch 10-20 jaar. De crux ligt in het creëren van randvoorwaarden die duurzame projecten voor de opwek van elektriciteit uit onder meer wind en zon ‘bankable’ maken en daarmee een bestaande kloof tussen een voornemen en de realisatie van duurzaamheidsprojecten kunnen overbruggen. Naast de PPA moeten overigens ook afspraken vastgelegd worden met de banken, de andere partijen in het consortium en de levering en programmaverantwoordelijkheid.

De gerealiseerde PPA’s laten zien dat het interessant kan zijn om dit soort overeenkomsten aan te gaan om de energieportfolio te vergoenen. Het biedt voordelen, zekerheid en duidelijkheid. Wij voorzien daarom in de toekomst een sleutelrol voor zakelijke energiegebruikers bij het doelmatig investeren in duurzame energieopwekking.

SDE+2018-11-14T11:10:46+02:00

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. Er zijn vijf categorieën namelijk Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. In 2018 zijn er twee openstellingsrondes – in het voorjaar en najaar. Iedere ronde heeft drie fases met elk een maximum fasebedrag. De SDE+ 2018 is gesloten.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie

PV Paneel2018-11-14T11:40:21+02:00

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie. Het op deze wijze opvangen en omzetten van zonne-energie wordt kortweg zon-PV genoemd (PV van photovoltaic cell).

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water. In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².

Wat is een omvormer2018-11-14T12:42:25+02:00

Een omvormer voor zonne-energie is een omvormer die gelijkstroom afkomstig van zonnepanelen omzet. Bij netgekoppelde omvormers (gekoppeld aan het lichtnet) is dit wisselstroom. Bij stand-alone-omvormers die een eigen net voorzien van elektriciteit is dit wisselspanning. Deze laatste (dus voor off-grid) slaan hun teveel aan energie meestal op in accu’s. Het verschil tussen deze twee is dat een netgekoppelde omvormer het maximale vermogen dat hij uit de zonnepanelen kan halen het lichtnet opstuurt, terwijl een offgrid omvormer de spanning beschikbaar maakt, en afhankelijk van de gebruikersvraag en de opbrengst van de panelen de accu’s aanspreekt of bijlaadt. Ook zijn er voor accutoepassingen laadregelaars.

Grid aansluiting2018-11-14T11:48:37+02:00

Een grid aansluitig is het Aansluitpunt bij de netbeheerder op een onderstation.

Een elektriciteitsnet is een onderling verbonden netwerk voor de levering van elektriciteit van producenten aan consumenten. Het bestaat uit

  • Stations genereren die elektrisch vermogen produceren
  • hoogspannings transmissielijnen die stroom van verre bronnen naar vraagcentra transporteren
  • Distributielijnen die individuele klanten verbinden.
  • Krachtcentrales kunnen zich in de nabijheid van een brandstofbron op een damlocatie bevinden (om te profiteren van hernieuwbare energiebronnen) en bevinden zich vaak uit de buurt van dichtbevolkte gebieden.
  • Het elektrische vermogen dat wordt opgewekt, wordt verhoogd naar een hogere spanning waarbij het wordt aangesloten op het net voor de transmissie van elektriciteit.

Het bulktransmissienetwerk verplaatst de stroom over lange afstanden, soms over internationale grenzen heen, totdat het zijn groothandelsklant bereikt (meestal het bedrijf dat eigenaar is van het lokale elektriciteitsdistributienetwerk).

Bij aankomst op een onderstation zal het vermogen worden verlaagd van een transmissiespanningsniveau naar een distributieniveauspanning. Bij het verlaten van het onderstation komt het in de distributiebedrading. Uiteindelijk wordt bij aankomst op de servicelocatie het vermogen weer van de distributiespanning naar de vereiste bedrijfsspanning (en) teruggetreden.

Elektrische netten variëren in grootte van het bedekken van een enkel gebouw via nationale netten die hele landen bestrijken, tot transnationale netten die continenten kunnen oversteken.

Hoewel elektriciteitsnetwerken wijd verspreid zijn, zijn 1,4 miljard mensen niet aangesloten op een elektriciteitsnet.

 

Wie zijn de Netbeheerders in Nederland2018-11-14T12:41:04+02:00

Een netbeheerder is de term voor een onafhankelijk nutsbedrijf dat een transportnetwerk voor energie (gas, elektriciteit en warmte) beheert. Netbeheerders zijn ontstaan omdat in Europees verband is afgesproken om de handel in elektriciteit en gas te liberaliseren. Om concurrentie op de aanwezige infrastructuur mogelijk te maken, zijn de elektriciteits- en gasnetten binnen energiebedrijven ondergebracht in een apart bedrijfsonderdeel. In de Verenigde Staten is hetzelfde gebeurd. Regionale netbeheerders zijn eigenaar van het net dat zij beheren (art. 10a lid 1 Elektriciteitswet 1998).

Nederland

Regio’s van netbeheerders van elektriciteit, inclusief het TenneT-netwerk van hoogspanningsleidingen in Nederland, situatie 2006.
In Nederland is TenneT de beheerder van het landelijke hoogspanningselektriciteitsnetwerk en N.V. Nederlandse Gasunie de beheerder van het landelijke gastransportnetwerk. Het beheer van de middenspannings- en laagspanningsnetwerken is opgedeeld in gebieden en wordt uitgevoerd door een zogenaamde Regionale NetBeheerder (RNB), hetzelfde geldt voor de gasnetten die niet behoren tot het landelijke hoofdnet. Elk gebied heeft een eigen netbeheerder: Dat is de enige netbeheerder van dat gebied. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat de aangewezen netbeheerders een meerderheidsbelang van de overheid moeten kennen. Commerciële partijen mogen er geen belang in hebben.

Toezichthouder
De ACM-Energiekamer houdt toezicht op de netbeheerders.

EAN Code
Elke elektriciteits- of gasaansluiting in Nederland heeft een eigen 18-cijferige EAN-code (Europese artikelnummering). In het aansluitregister wordt onder andere bijgehouden wie de huidige energieleverancier en PV-partij is. De EAN-code van de elektriciteits- of gasaansluiting staat op de energierekening (jaarafrekening), en is op te zoeken op de website van EDSN. De EAN-code is een uniek nummer binnen Nederland. Een EAN-code is echter alleen uniek binnen het elektriciteitsnet of gasnet. Dezelfde EAN-code kan dus bestaan voor zowel een gas- als een elektriciteitsaansluiting. Een EAN-code is tegenwoordig ook uniek in de tijd: vroeger werden EAN-codes van afgesloten aansluitingen nog weleens hergebruikt bij een nieuwe aansluiting, maar door de administratieve problemen die dat opleverde wordt dat tegenwoordig niet meer gedaan. Alhoewel het een uniek nummer is, sluit dat niet uit dat het adres van de EAN-code kan wijzigen. Bij gemeentelijke herindeling kan een pand een ander adres krijgen, ondanks dat het pand nog op exact dezelfde plaats staat. In dat geval krijgt de aansluiting ook een nieuw adres.

Splitsingswet
In het kader van de Wet Onafhankelijk Netbeheer moesten energiebedrijven voor 1 januari 2011 diverse activiteiten afsplitsen in een aparte onderneming en moeten het eigendom van de netten ook in die aparte onderneming komen te liggen. Omdat de netbeheerders worden afgesplitst van de energiebedrijven, worden ook naamsveranderingen doorgevoerd.

Netbeheerders in Nederland

Zonuren2018-11-14T12:33:57+02:00

Een vol zonuur komt overeen met de hoeveelheid energie die op een wolkenloze zomerdag in 1 uur op een op de zon gericht vlak valt. Dit is ongeveer 1 kWh/m2. Het aantal volle zonuren in een periode is de totale ontvangen zonne-energie per m2 in die periode gedeeld door 1 kWh. In juni zijn er gemiddeld 5 volle zonuren per dag en in december 0,5.

Gewone zonuren
Gewone zonuren geven aan hoe lang de zon geschenen heeft op een dag. Dit ligt in Nederland tussen de 1400 en 1700 uur per jaar.

SDE+ Zon
Voor de zonne-energie subsidie geldt een maximum van 950 vollasturen per jaar.  Extra opbrengst is vrije marktprijs zonder subsidie.

Wanneer is voor zon-installatie een omgevingsvergunning verplicht?2018-11-14T12:35:51+02:00

Plaatst u een zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Dan moet u de verleende Omgevingsvergunning van het nieuw te bouwen gebouw toevoegen aan uw SDE+ subsidieaanvraag. Bent u van plan de zon-installatie in een veldopstelling te plaatsen of een drijvende zon-installatie te realiseren? Vraag dan een Omgevingsvergunning aan.

De verleende vergunning stuurt u mee bij de subsidieaanvraag. Uw gemeente cq. het bevoegd gezag kan u meer informatie geven over een eventuele bouwvergunning of omgevingsvergunning. Als er geen Omgevingsvergunning nodig is, moet u dat aan kunnen tonen door relevante documentatie bij uw subsidieaanvraag mee te sturen.

Bij uw SDE+ subsidieaanvraag stuurt u de verleende vergunning mee, dus niet de ontwerpvergunning. Als een bezwaar of beroep is aangetekend, is de verleende vergunning nog niet onherroepelijk.