Wij ontwikkelen installaties voor duurzame energie. Een schone, duurzame en leefbare wereld, voor u en onze kinderen.

Sunstroom is een internationaal georiënteerd ingenieursbureau dat zich sinds 2006 specialiseert in het ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties voor duurzame energieopwekking. Ook wordt er een volledige service van ontwikkeling, ontwerp, projectfinanciering, bouw, onderhoud en exploitatie aangeboden. Inmiddels  heeft Sunstroom veel zonne-energieprojecten ontworpen, ontwikkeld én gebouwd in verschillende Europese landen, waaronder Engeland, Spanje en Kroatië en is er  mede ontwikkeld in Canada en Frankrijk. Recentelijk zijn er in Nederland 50 Mwp’s gerealiseerd op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, inclusief het leveren van innovatieve transformatorstations.

Het team van Sunstroom bestaat uit commerciële en technische professionals met bewezen vaardigheden in projectontwikkeling, financiële controle en activabeheer gericht op het creëren van waarde voor onze klanten. We ondersteunen uw project vanaf de eerste opname en autorisatie tot en met de installatie en het onderhoud op lange termijn: kortom, echte service.

Sunstroom werkt momenteel voor klanten aan projecten voor meer dan 200 Mwp van in Europa

Al deze projecten zijn voornamelijk grondgebonden zonneparken die aangesloten worden op de bestaande distributienetwerken van de energiebedrijven. Verder heeft het bedrijf ervaring in energie uit Biomassa en mini Hydro energie (waterkracht tot 3MW). Sunstroom levert een volledige ‘Turn-Key’ service en nadat de projecten gebouwd zijn blijven wij ze begeleiden met onderhoud en wordt 24 uur per dag toezicht gehouden op de productie. Hoewel we het gebruik van zonne-energie zeer aanmoedigen, omdat we geloven in duurzame energie, geeft Sunstroom Engineering Nederland BV een realistische technische en commerciële visie, gericht op het maximale rendement van de energiecentrales. Dit is belangrijk voor zowel de energiebedrijven die de energie ontvangen als voor personen en bedrijven die in deze projecten investeren. De ervaring die Sunstroom Engineering heeft als ontwerper, bouwer en onderhoudsbedrijf van vele Mwp aan bestaande zonne-energieprojecten geeft ons een bewezen track record met vele tevreden investeerders/klanten die, jaar na jaar, een goed rendement op hun vermogen ontvangen.

Overheidsdoelstellingen nationaal en internationaal

De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de energiebehoefte kan worden beperkt door energiebesparing en door grootschalige inzet van duurzame energiebronnen. Een dergelijke omschakeling in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening betekent een forse inspanning. Nederland heeft voor wat betreft de doelstelling op het gebied van duurzame energie aansluiting gezocht bij de taakstelling die in Europees verband is geformuleerd. Deze EU-taakstelling voor duurzame energie bedraagt voor Nederland 14% van het energiegebruik in 2020. De Nederlandse regering heeft met het Nationaal Energieakkoord die Europese taakstelling voor Nederland verhoogd naar 16% in het jaar 2023. In 2023 moet dus 16% van het totale jaarlijkse energieverbruik afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen. Voor de overheid is zonne-energie, naast andere vormen van duurzame energie, één van de bronnen van duurzame energie die benut moet worden om aan die doelstelling te kunnen voldoen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990.

Waarom grootschalig opwekken van zonne-energie?

Tot op heden wordt zonne-energie hoofdzakelijk toegepast bij kleinverbruikers binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en bij particulieren. Het totaal aandeel van zonne-energie bedraagt momenteel ongeveer 0,3% van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Het betreft hoofdzakelijk zonnepanelen op daken waarbij de geproduceerde elektriciteit voornamelijk voor eigen gebruik is. Het surplus wordt aan het netwerk geleverd.

Het op grootschalig wijze opwekken van zonne-energie, dat wil zeggen het opwekken van zonne-energie door middel van zonnecellen in een opstelling van 1 hectare (ha) of meer, wordt in Nederland steeds gangbaarder. Dit is onder meer het gevolg van de technologische ontwikkeling op het gebied van zonne-energie.

Ieder jaar weer worden nieuwe innovaties gedaan op het gebied van zonne-energie waardoor de efficiency van zonnecellen continu verbetert. Ook het subsidieregime speelt daarin een belangrijke rol. Dit leidt er toe dat de ontwikkeling van grootschalige zonneparken meer en meer rendabel wordt.

Het grootschalig opwekken van zonne-energie heeft voordelen ten opzichte van het decentraal en kleinschalig opwekken van zonne-energie zoals dat nu in Nederland nog veel gebeurd.

Slechts een deel van het bestaande Nederlandse dakoppervlak voldoet aan de randvoorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarom zijn er ook andere locaties nodig om in Nederland optimaal van zonne-energie gebruik te kunnen maken.

Grootschalig opwekken levert een belangrijk efficiencyvoordeel, zowel qua opwekkingswijze als transport.

Een groot zonnepark levert een grotere jaarproductie aan elektriciteit dan op een groter aantal kleinere parken.

Hierdoor kan op een hoger spanningsniveau de elektriciteit worden aangeboden op het landelijke hoogspanningsnetwerk waardoor minder transportverlies optreedt.

Wilt u weten of uw perceel in aanmerking komt voor een zonnepark en wat het u oplevert?

  • Een zeer interessante prijs per hectare
  • 20 – 25 jaar vast inkomen per hectare per jaar, plus indexatie
  • Geen financieel risico bij ontwikkeling en bouw
  • Garantie voor behoud kwaliteit grond
  • Heldere overeenkomsten
  • Dubbel gebruik grond mogelijk
  • Grond kan in pacht worden genomen of gekocht, ook multifunctioneel van uw grond is hierbij mogelijk.